Informatii publice

Declaratii de avere si interese

 

Nume Functia Declaratie de avere Declaratie de interese
Danila Ion Viorel Director 2023 2023
Bucur Dumitra Sef serviciu 2022 2022
 2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Dima Nicu Sef serviciu 2022 2022
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Dochioiu Costel Sef birou 2022 2022
2021 2021
2020 2020
2018 2018
Gastescu Catalin - Iuliu Sef serviciu 2022 2022
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
Grosu Costel Adrian Sef serviciu 2022 2022
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Matei Luminita Sef birou 2022 2022
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Padineanu Cristian Sef birou 2022 2022
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Stoica Clara Otilia Sef serviciu 2018 2018
2017 2017
Ciuciur Marius Razvan Sef birou 2022 2022
2021 2021
Ciocirlan Mirela Sef serviciu 2022 2022
Statache Nicusor Sef serviciu 2022 2022
Brasoveanu Teodor Claudiu Sef birou 2022 2022
2021 2021
2020  2020
Milea Giani-Razvan Sef birou 2022 2022