Informatii publice

Declaratii de avere si interese

Nume Functia Declaratie de avere Declaratie de interese
Dochioiu Costel Director 2021 2021
2020 2020
Bucur Dumitra Sef serviciu  2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Dima Nicu Sef serviciu 2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Dochioiu Costel Sef birou 2019 2019
2018 2018
Gastescu Catalin - Iuliu Sef serviciu 2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
Grosu Costel Adrian Sef serviciu 2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Matei Luminita Sef birou 2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Padineanu Cristian Sef birou 2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Stoica Clara Otilia Sef serviciu 2018 2018
2017 2017
Ciuciur Marius Razvan Sef birou 2021 2021
 Brasoveanu Teodor Claudiu  Sef birou 2021 2021
2020  2020